|

Při uvedení výrobku na trh výrobce musí doložit splnění právních požadavků tj. vydat na výrobek DoP prohlášení o vlastnostech (pouze výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011), výrobek označit značkou shody CE a provést tzv. počáteční zkoušku typu výrobku. Tyto doklady je možné poskytnout na vyžádání zákazníkovi.
Podrobnosti viz Dokumentace k výrobkům EUROVIA Kamenolomy a.s. >>

Image      Výrobek, splňující evropské normy, je označen značkou CE, což znamená, že dotyčný výrobek je ve shodě se všemi odpovídajícími ustanoveními příslušné směrnice, které se týkají označení CE a že výrobek byl podroben příslušnému postupu posouzení shody  obsaženému ve směrnici.
Image Pro posouzení shody je třeba
  1. provést zkoušku typu výrobku - průkazní nebo počáteční zkouška, (ITT=initial type testing)
  2. provozovat systém řízení výroby v místě výroby
  3. provádět zkoušky vzorků předepsaným způsobem.

Na základě toho je vystaveno prohlášení o shodě výrobku s normou. 


Dokumentace shody výrobku s normou:
  1. Zkouška typu výrobku (TT) je úplný soubor zkoušek nebo jiných postupů popsaných v harmonizovaných technických specifikacích, které stanovují ukazatele vzorků výrobků reprezentativních pro daný typ výrobku. Počáteční zkouškou typu se ověřuje, že výrobek vyhovuje harmonizované technické specifikaci. Výsledky zkoušky jsou zaznamenány v protokolu o zkoušce. Výsledky musí být dokumentovány jako začátek řízení výroby pro daný výrobek.
  2. DoP Prohlášení o vlastnostech - je prohlášení výrobce k zodpovědnosti za vyráběné výrobky na provozovně, které je vydáváno na všechny výrobky provozovny s označením CE. Jeho nedílnou součástí je tzv. CE osvědčení.
  3. CE osvědčení - zpracované dle požadavku evropských norem na každý výrobek podle formuláře, který je součástí každé jednotlivé normy (ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13242 ...), která je harmonizovaná (tj. byla vyhlášená ve Věstníku EU jako harmonizovaná nebo-li má vztah k nějakému právnímu dokumentu, který je závazný.)
  4. Dále může být na výrobek vydáno tzv. Prohlášení výrobce - tj. na výrobky podle zákona 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků, resp. Prohlášení o shodě výrobku s jinou normou dle Nařízení vlády 163/2002 apod.

Systém řízení výroby je stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí.
SŘV je nástroj, kterým výrobce zajišťuje, aby úrovně ukazatelů (zjištěné při počáteční zkoušce typu), které deklaruje, byly průběžně dosahovány u všech výrobků. Zajišťuje se tím, aby všechny následně vyrobené výrobky byly v podstatě stejné jako výrobek předložený k počáteční zkoušce typu.

Systém řízení výroby vs. ISO 9001. Ačkoli je certifikace systému řízení výroby v mnoha bodech podmnožinou normy ISO 9001, nelze tyto dvě normy zaměňovat. Obsah SŘV se dosti významně mění v závislosti na druhu výrobku, zatímco norma ISO 9001         určuje systém managementu jakosti pro celé stavebnictví a řadu dalších oblastí. Splnění ISO 9001 je dobrovolná aktivita, zatímco provozování SŘV je povinnost vyplývající ze zákona.

Dokumentace k výrobkům

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou