Moderní technologie v lomu Litice

Odsávání koncového drtičeSpolečnost Tarmac CZ a.s. patří na českém trhu k těm největším, které se zabývají výrobou přírodního drceného a těženého kameniva. Vznikla před cca 6 roky spojením dvou akciových společností a to Tarmac Severokámen a Západokámen. Působí v severní, západní, východní a také jihozápadní části České republiky. Právě tam, asi 10 km jižně od centra západočeské metropole Plzně, se nachází jeden z jejích největších kamenolomů, Litice.

Tento lom zpracovává kámen s petrografickým označením spilit. Jedná se o surovinu, která svými příznivými fyzikálními i chemickými vlastnosti umožňuje velmi široké použití vyráběných frakcí ve stavebnictví. Rubanina se na technologické lince o jmenovitém výkonu až 400 t/h zpracovává ve třech stupních drcení a třídění na širokou paletu certifikovaných výrobků. Vyrobené přírodní drcené kamenivo dodáváme jak pro silniční a železniční stavitelství, tak do betonů či obalovaných asfaltových směsí. Právě sem, tj. do asfaltových obaloven, míří naše nejlepší výrobky – granulované drtě.

Při výrobě drobného kameniva PDK 0/2 (přírodní drcené kamenivo o velikosti zrn 0 až 2 mm) jsme se ještě donedávna potýkali s nedostatečnými jakostními parametry. Naše frakce 0/2 díky technologii zpracování, kdy na třetím stupni drcení je odrazový drtič, který vyrábí vysoký podíl prachu, nesplňovala trvale přísné požadavky normy pro kamenivo do asfaltů v parametru obsahu jemných částic do 0,063mm (požadavek max. 10%). Kamenivo jsme museli deklarovat jako výrobek s obsahem částic přesahujících často 13 % s parametrem f16.

Prvořadým zájmem každého podniku je jakost jeho výrobků. Podle zákona č. 22/1997 Sb. nese za kvalitu a bezpečnost výrobku plnou odpovědnost výrobce. Tato jednoznačná odpovědnost, spolu se zvyšující se konkurencí na trhu, vyvolává u výrobců potřebu zajistit nejen účinné systémy zabezpečení jakosti ve svém podniku, ale zavést i nové moderní technologie, které by zaručily stabilní jakost výrobků odpovídající trvale předepsaným specifikacím. Výrobci, kteří chtějí obstát na trhu, si uvědomují, že předmět jejich činnosti musí odpovídat potřebám a požadavkům zákazníka. Se zavedením evropských norem ČSN EN do naší normalizační soustavy se zároveň zavedl nový prvek do podvědomí výrobců i zákazníků. A to ten, že výrobce musí deklarovat každou jednotlivou vlastnost vyráběného výrobku tak, aby tato deklarace se netýkala pouze zkoušeného vzorku či výrobku. Tato deklarace výrobcem musí být velmi odpovědně nastavena v takových úrovních či mezích, aby daný výrobek tuto vlastnost splňoval vždy, po celou dobu deklarace.

Proto Tarmac CZ usiloval o vyřešení tohoto výrobního či technologického problému tak, aby mohl deklarovat odpovědně vhodnost frakce 0/2 pro asfaltové směsi. Řešení a zejména jeho realizace nám trvala skoro 3 roky počítajíc od prvního náznaku problémů po spuštění nové technologie. Již z tohoto údaje vyplývá, že to nebylo jednoduché.

Odsávání koncového drtičeV čem tedy spočívá ono řešení? Rozhodli jsme se vydat cestou dodatečného odprášení již hotového výrobku, tj. kameniva PDK 0/2. Celé zařízení je relativně, ale pouze relativně, jednoduché. Hlavní problém tkvěl totiž v tom, že množství kameniva, které se musí nějakým způsobem upravit na požadovanou jakost, je asi 60 tun/hod. a to není málo.

Celá technologie přídavného odprášení sestává z celkem tří tzv. profukovacích ventilátorů VRVP 630, dále čtyř kaskádových třídičů KTE 1,3 a konečně nové odsávací a filtrační stanice OS 400. Odsáté a vyfiltrované prachové částice se pak shromažďují v zásobníku o kapacitě 50 tun. Odtud jsou vypouštěny do cisteren nebo na nákladní auta a dále zpracovávány. Jednotlivé prvky nového zařízení jsme integrovali do stávající technologie tercierního neboli závěrečného třídění. Konkrétně jsme ji instalovali do výsypného skluzu frakce 0/2 za poslední koncový třídič. Nejdříve do tohoto skluzu, resp. do zde procházejícího kameniva, foukáme vzduch jedním ze tří profukovacích ventilátorů. To má za následek mnohem lepší prostorové rozptýlení částic kameniva pro jejich další zpracování. Tato „rozfoukaná“ frakce pak prochází čtyřmi paralelně umístěnými kaskádovými třídiči. Zde do kameniva dmycháme zespodu vzduch z dalších dvou profukovacích ventilátorů přes sérii stavitelných klapek, jakýchsi žaluzií. Tím dochází k lepšímu provzdušnění frakce 0/2 a udržení jemných částic ve vznosu. Na horní straně každého kaskádového třídiče je následně instalovaný odtah do nového přídavného odprašovacího zařízení. Díky kombinaci profukování a následného odsávání se dostávají jemné částice zde obsažené mimo hotový výrobek, tj. drť PDK 0/2. Pak již tyto částice pouze zachytíme na tkaninových filtrech a uskladníme v zásobníku.

V celé technologii je umístěno několik regulačních prvků, které nám umožňují ovlivnit výsledný obsah jemných části ve frakci PDK 0/2. Každý z profukovacích ventilátorů je osazený klapkou, která reguluje množství vháněného vzduchu jak do skluzu pod koncový třídič, tak do třídičů kaskádových. Hlavním regulačním bodem jsou klapky v kaskádových třídičích, které je možno otvírat či přivírat a tím tak regulovat množství profukovacího vzduchu. Posledním místem, kde lze celý systém regulovat, jsou pak klapky v odsávacím potrubí k filtrační stanici, jejichž nastavení reguluje podtlak a rychlost proudění vzdušniny mezi kaskádovými třídiči a filtrem. Tyto všechny regulační prvky nám umožňují rychle, jednoduše a hlavně účinně reagovat na aktuální jakostní stav upravované rubaniny, zejména pak na vlhkost vstupní suroviny.

Odsávání koncového drtiče  Odsávání koncového drtiče

Celé zařízení dodatečného odprášení frakce PDK 0/2 nám dodala firma EKOGLOBAL s.r.o. Hradec Králové a namontovala jej ve spolupráci s nimi společnost S&D Strojírna s.r.o. Prosetín. Projekční a přípravné práce trvaly průběžně s přestávkami asi rok. Vlastní montáž jsme pak zvládli za 3 týdny. Během dohodnutého cca jednoměsíčního zkušebního provozu jsme si ověřili účinnost instalované technologie. Celé zařízení pak bylo uvedeno do plného provozu na konci ledna 2010. První vzorky frakce 0/2 měly obsah jemných částic 7,3 % a 5,2 %.

Nyní můžeme našim odběratelům s čistým svědomím garantovat, že obsah jemných částic ve frakci PDK 0/2 nepřesáhne normou požadovaných 10 %. Podařilo se nám snížit tento velmi sledovaný jakostní parametr o více než 5%!

Již během hledání účinného řešení našeho problému s množstvím jemných částic v kamenivu frakce 0/2 jsme si uvědomovali, že neřešíme jen problém s kvalitou výrobku. Při několika posledních, přiznejme, že nepříjemných, inspekčních kontrol ze strany ČIŽP, konkrétně z oddělení ochrany ovzduší, jsme byli upozorňováni na to, že při konečné expedici kameniva na auta zákazníků dochází k nadměrným únikům prachových částic do ovzduší. Samozřejmě, že nejhorší situace byla při vypouštění zachycených odprašků na nákladní auta. Proto jsme také nový zásobník odprašků osadili vypouštěcím teleskopickým zařízením dodaným firmou VIVAN s.r.o. Pardubice podobným tomu, které je v cementárnách a které umožňuje s minimálními úlety prachu do okolí vypustit odprašky buď do cisterny, nebo na nákladní auto. Samozřejmě, že také snížení množství jemných částic v hotovém výrobku se velmi pozitivně odrazilo ve snížení úletu tuhých znečisťujících látek do ovzduší při jeho expedici na auta našich odběratelů.

Během přípravy celé výše popsané finančně náročné investice jsme samozřejmě hledali i co nejlepší způsob financování. Obrátili jsme se proto s naším záměrem na Státní fond životního prostředí a požádali jsme jej o spolufinancování instalace nového odprašování z jeho finančních zdrojů, potažmo ze zdrojů Evropské unie. Přihlásili jsme tento náš projekt k financování z fondů Evropské Unie – Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond Soudržnosti a zdrojů SR kap. 315 v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2.2 – Snížení emisí tuhých znečisťujících látek. Státní fond životního prostředí naši žádost přijal, schválil a přidělil nám dotaci v celkové výši 90% prokazatelných nákladů na tuto investici. To považujeme za velký úspěch.

Částice zachycené v zásobníku nabízíme betonářům jako částečnou náhradu cementu při výrobě betonových výrobků. O tento výrobek je skutečný zájem a „odprašky“ jak tento produkt nazýváme se, tak docela úspěšně daří uplatnit při výrobě dalších výrobků.

Co říci závěrem? Nebojme se nových technologií. Každý problém, se kterým se potýkáme při naší činnosti, má svoji příčinu a také své řešení. Stačí jen hledat, přemýšlet, zkoušet a někdy si i počkat na vhodnou dobu. A je dobře, že Evropská unie a s ní i naše Ministerstvo životního prostředí jsou ochotni přispět svým dílem k realizaci podobných projektů.