Bezpečnostní systém u společnosti Tarmac CZ podle specifikace OHSAS 18 001:1999.(Část II.)

INFORMUJEME

Bezpečnostní systém u společnosti Tarmac CZ podle specifikace OHSAS 18 001:1999.(Část II.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové a ostatní čtenáři firemního časopisu Slovo kamene, úvodem dnešního příspěvku dovolte, abych Vám dodatečně popřál v roce 2007 pevné zdraví a spokojenost v soukromí i na pracovišti.

V červnu 2006 jsme u společnosti Tarmac CZ dokončili dlouhodobý projekt, jehož účelem bylo prokázat, že bezpečnostní systém zavedený u společnosti Tarmac CZ je nejen účelný, ale i ve shodě s mezinárodně uznávanými standardy (konkrétně se specifikací OHSAS 18001:1999). Po úvodní informaci o této problematice, která byla otištěna v čísle 22 Slova kamene (vydání 5/2006), poskytnu v dnešním vydání SK všem, které zajímá uvedený bezpečnostní systém, stručný výklad k jeho dalším kapitolám.

4. Cíle
Jako v ostatních případech lidského snažení, tak i pro úsek BOZP máme stanovené cíle a cílové hodnoty. Ty, které jsme si stanovili či přijali v minulosti, se mnohým mohly ve své době zdát nesplnitelnými. S odstupem doby si tedy hlavní cíle připomeňme:
Organizovat svoji činnost a provádět ji takovým způsobem, aby nedocházelo k pracovním úrazům a zejména k pracovním úrazům s pracovní neschopností; cílem je tedy pracovat bez úrazů.
Nová pracoviště chceme vytvářet za použití nejlepších dostupných technologií tak, aby hodnoty případných rizikových faktorů (zejména prach, hluk a vibrací) nepřekračovaly limity pro 2. kategorii.(např. hluk v provozních podmínkách lomů a pískoven pro 8 hodinovou pracovní dobu max. L (Aeq,8h) = 85 dB).
Mezi osobní cíle každého z nás pak patří:
Uplatňovat tzv. nulovou toleranci všech zaměstnanců k ne bezpečnému chování na pracovištích TCZ, konkrétně:
- Nikdo nebude sledovat nebezpečnou situaci, aniž by nepodnikl odpovídající kroky.
- Nikdo nebude pozorovat někoho jiného, kdo jedná nebezpečným způsobem, aniž by jej nepožádal, aby ihned přestal.
- Nikdo nedovolí kolegovi pracovat v nebezpečných podmínkách.
Zabývat se zjištěnými - zejména bezpečnostními nedostatky.

Snažit se v maximální míře odstraňovat příčiny těchto nedostatků. V případech, kdy jen shodou okolností nedošlo k nehodě (tzv. skoronehoda) informovat o situaci svého nadřízeného, (který podrobnosti o skoronehodě předává k vyhodnocení bezpečnostnímu technikovi).
Uvedeným postupem můžeme předejít opakování potenciálně nebezpečné situace na jiném pracovišti
- přehled o skoronehodách vydává bezpečnostní technik formou bezpečnostní výstrahy.

5. Programy řízení BOZP
Poté, co jsme si upřesnili základní cíle naší bezpečnostní politiky, snažme se zpracovat určité postupy - programy, jak jich dosáhnout.
5.1. Zlatá pravidla
Protože činnosti popsané ve Zlatých pravidlech považujeme za potenciálně vysoce nebezpečné (dochází při nich až k 80 % všech nehod a úrazů), považujeme dodržování těchto Zlatých pravidel za natolik významné preventivní opatření, že jsme jejich uplatňování na našich pracovištích včetně kontrol a případných sankcí při jejich neplnění vyhlásili za základní program (nástroj) pro řízení procesů a naplnění cílů na úseku BOZP.
5.2. Naplňování Principu nulové tolerance
rovněž považujeme za jednoduchý, ale účinný program ke zvyšování bezpečnosti na našich pracovištích. Nemuseli bychom to snad ani vznešeně nazývat programem, protože se v podstatě jedná o uplatnění obyčejné lidské slušnosti - česky řečeno, nenechat kolegu ”ve štychu”.
5.3. Motivační program
(odměna za bezúrazovost pro dělníky a mistry, problematika je řešena v samostatné směrnici SM GŘ 52.01), je myslím již všeobecně známý.
5.4. Programy k dosažení provozních cílů
jsou stanoveny v příloze Metodického pokynu BT 2/2005 (například vybavení těžké mobilní techniky zpětnými kamerami, instalace zábran na hranách etáží, modernizace velínů apod.).

6. Zavedení a provoz - struktura odpovědnosti
Organizační struktura je zřejmá z aktuálního organizačního schématu uvedeného v platném Organizačním řádu společnosti Tarmac CZ (aktuální verze vždy jen na intranetu). Konečnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích společnosti Tarmac CZ má představitel vedení organizace (generální ředitel společnosti), který deleguje pravomoci a v přenesené působnosti i odpovědnost následujícím způsobem:
a) za metodické vedení, koordinaci a kontrolu na bezpečnostního technika společnosti
b) za zajištění finančních zdrojů na ekonomickou ředitelku společnosti
c) za personální zajištění na právníka společnosti
d) za organizační a výkonnou část týkající se:
 - úseku generálního ředitelství - odpovídá bezpečnostní technik
 - úseku KŘJ - odpovídá vedoucí KŘJ
 - úseku ředitelství oblasti - odpovídá ŘO resp. VTN příslušného ředitele
 - provozovny - odpovídá vedoucí příslušné provozovny, resp. závodní lomu
Protože klíčová část bezpečnostního systému směřuje do činností prováděných na provozovnách organizace (lomech a pískovnách), tj. při hornické činnosti ve smyslu platných předpisů státní báňské správy, je odpovědnost ve věcech odborného a bezpečného řízení těchto činnostech přenesena na odborně způsobilé osoby - závodního lomu, směnového technika, předáka, případně ostatní odborně způsobilé osoby (obsluhy zařízení, řidiče, strojníky, ale i projektanty, technické vedoucí odstřelu případně střelmistry, revizní techniky a mnoho dalších).
Úkoly, vztahující se k odpovědnosti za příslušnou část procesu, jsou dále rozpracovány v Popisu (příslušné) pracovní funkce.

Ing. Karel Pulec, bezpečnostní technik Tarmac CZ a.s.

Image