Systémy managementu v Tarmac CZ a.s.

Události

Systémy managementu v Tarmac CZ a.s.

Začátkem letošního roku ve Slově kamene vyšel článek, ve kterém Ing. Sazimová popisovala proces certifikace a v závěru článku se zmínila o rozhodnutí vedení a.s. Tarmac CZ zavést s ohledem na společné prvky i principy fungování těchto tří systémů v průběhu roku 2006 tzv. integrovaný systém, který bude zahrnovat jednotlivé systémy: QMS (Systém managementu jakosti), SŘV (Systém řízení výroby), EMS (Systém environmentálního managementu) a BOZP (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Důvodem je, jak se píše v článku, zejména ta skutečnost, že „certifikovaná“ firma má větší šanci uspět ve výběrových řízeních, zvyšuje svou prestiž na trhu a důvěryhodnost u odběratelů.
Tento cíl byl v r. 2006 skutečně úspěšně splněn a na základě prokázané shody jednotlivých systémů s požadavky mezinárodních norem ISO a OHSAS společnost Tarmac CZ a.s. obdržela celkem 4 certifikáty:

1) Certifikát systému managementu jakosti (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

2) Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle ČSN EN ISO 14001:2005 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

3) Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SBOZP) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle OHSAS 18001:1999 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

4) Zlatý certifikát, kterým se potvrzuje, že organizace má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene zahrnující systémy managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999. Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů pro jednotlivé systémy managementu.

ImageImage Image Image

Vraťme se na začátek a připomeňme si Vývoj od roku 2001 do současnosti:
Naše akciová společnost se nejprve orientovala na oblast jakosti a již v roce 2001 získala certifikát Systému managementu jakosti v souladu s normami řady ISO 9000. Zavedený systém každoročně prověřoval certifikační orgán TZÚS Praha, s.p.

V dalších letech vytvořilo vedení společnosti za podpory našich akcionářů podmínky pro zavedení dalšího systému, a to v oblasti životního prostředí tzv. Systémuenvironmentálního managementu (EMS).
Certifikace jsme dosáhli v roce 2005 od společnosti BVQI.
A nakonec třetím systémem, zavedeným a certifikovaným v roce letošním je Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001.

Rovněž je třeba poznamenat, že dalším logickým rozhodnutím bylo vybrat ve výběrovém řízení jediný nezávislý certifikační orgán k prověřování všech systémů v naší společnosti. A to nejen systémů QMS, EMS a BOZP, ale i povinně zavedeného Systému řízení výroby. Důvodem byla jak úspora finančních prostředků a času, tak rovněž snaha předejít určité názorové nejednotnosti jednotlivých certifikačních orgánů při výkladu některých požadavků norem.
Na základě výběrového řízení byl jako nový certifikační subjekt vybrán STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Na závěr mi dovolte, Vám všem tj. pracovníkům, kteří se na zavádění a udržování systémů rovněž podíleli, podílejí a budou podílet i v budoucnu, poděkovat.
Certifikáty jsou oceněním práce nás všech bez rozdílu a systém jako celek funguje bezchybně pouze tehdy, když fungují jeho jednotlivé součásti a ty tvoříte hlavně vy, jednotliví pracovníci na každé provozovně, na každém úseku, na každé úrovni řízení.

Zlatý certifikát je nás všech a je oceněním naší práce jako týmu!

Poznámka: Certifikáty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Ing. Zuzana Sazimová, vedoucí KŘJ
Ing. Leona Vránová, manager přesnosti