Co jsou to normy a proč je potřebujeme?

Informujeme

Co jsou to normy a proč je potřebujeme?

V minulých článcích jsme se zabývali zkušebnictvím a certifikací obecně. Nyní se zaměříme na konkrétní postupy hodnocení kvality výrobků ve stavebnictví (kameniva) a na jejich uvedení na trh.
Každý vyráběný výrobek (frakce kameniva např. 0/4, 4/8, 8/16, 32/63, 0/32 atd.), než je uveden na trh nebo nabídnut k prodeji, musí projít určitým systémem kontrol (tzv. posouzením shody výrobku s technickými předpisy). Toto posouzení shody zaručuje, že na trh je uváděn výrobek, který je bezpečný a splňuje všechny předepsané požadavky na něj stanovené. Za škody způsobené vadným výrobkem odpovídá zásadně výrobce, a proto je i prokázání shody jeho základní povinností.
V České republice platí od 1. 9. 1997 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a k němu se vztahující příslušná nařízení vlády (dále NV). Pro stavební výrobky platí NV č. 190/2002 Sb. v pl. znění a NV č. 163/2002 Sb v pl. znění. Nařízením vlády č. 190 se do národní legislativy zavádí evropská směrnice pro stavební výrobky č. 89/106/EHS. NV č. 163 upravuje podmínky pro stavební výrobky, na které se NV č. 190 nevztahuje. V obou systémech existují moduly prokazování shody, které se od sebe v detailech liší a stanovují postupy pro uvádění výrobků na trh.
Povinnosti výrobce vyplývající z NV č. 190 jsou povinnostmi vymahatelnými a vyplývajícími ze zákona. Plnění těchto povinností kontrolují orgány provádějící dozor nad trhem (Česká obchodní inspekce). Možné pokuty (sankce) při porušování či neplnění těchto povinností dosahují milionových částek.
Základní vlastnosti a požadavky na výrobky jsou obsaženy v technických normách. Česká technická norma je dokument vytvořený na základě zákona č. 22/1997 Sb., jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Česká technická norma není obecně závazná. Norma obsahuje technické specifikace nebo jiná určující kritéria používaná jako pravidla nebo pokyny k zajištění skutečnosti, že materiály, výrobky, postupy nebo služby vyhovují danému účelu. Jsou to kvalifikovaná doporučení, žádné příkazy.
V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se však mohou stát smluvně závaznými. Také veřejnoprávní instituce (Ředitelství silnic a dálnic apod.) mohou vyžadovat povinné používání norem, zejména u veřejných zakázek.
Vstup ČR do Evropské unie přinesl nové povinnosti pro výrobce kameniva. Rozsah problematiky vzniklé zaváděním evropských norem se vymyká jakémukoli srovnání. Pro názornost si lze udělat představu jen z pouhého počtu stran původních a nových norem. Norma výrobků ČSN 72 1512 vystačila se stanovením parametrů pro všechny druhy užití kameniva na pouhých 10 stránkách formátu A5. Tato jediná norma byla nahrazena souborem 8 norem, které překračují rozsah 300 stran formátu A4. Tento poměr dává orientaci o náročnosti a rozsahu práce KŘJ v uplynulém období.
Certifikace jednotlivých výrobků byla nahrazena certifikací systému řízení výroby. Nové normy na kamenivo mají výrazně odlišné dělení výrobků podle použití a hodnocení podle kategorií a mají navíc numericky odlišné hodnoty výsledků než dřívější normy na kamenivo.
V oblasti výroby kameniva pro stavební účely jsou požadavky na výrobky konkretizovány v následujících normách, které nahradily dříve platné ČSN 72 1510 - 12 :

  • ČSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
  • ČSN EN 12620 - Kamenivo do betonu
  • ČSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky
  • ČSN EN 13139 - Kamenivo pro malty
  • ČSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové lože
  • ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby
  • ČSN EN 13055-1 - Pórovité kamenivo, Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
  • ČSN EN 13055-2 - Pórovité kamenivo, Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy a pro stmelené a nestmelené aplikace Požadavky těchto norem se začaly zavádět 1. 6. 2004.
Došlo k výrazným a podstatným změnám v zavedeném systému prováděných zkoušek a posuzování výrobků.
O těchto změnách v systému zkoušek a posuzování shody výrobků zase příště.

Ing. Zuzana Sazimová
vedoucí KŘJ