Program pro dodržování hosp. soutěže

Představujeme

Program pro dodržování hospodářské soutěže

Vážení zaměstnanci,
jak jistě víte, společnost Tarmac CZ v minulých letech implementovala speciální program pro dodržování hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že naše společnost pečlivě dbá na dodržování pravidel na ochranu hospodářské soutěže, rozhodli jsme se na tomto místě uveřejnit sérii krátkých článků, které Vám připomenou některé základní zásady
a pravidla chování. Věřím, že tyto články shledáte zajímavými. V případě jakýchkoliv nejasností či problémů týkajících se hospodářské soutěže jsem Vám samozřejmě k dispozici.

Miroslav Šedivý, soutěžní manažer

Pozor na výměnu informací s konkurencí!

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedávno řešil dva případy, kdy si společnosti mezi sebou vyměňovaly obchodně citlivé informace. Konkrétně se jednalo o české cukrovary a stavební spořitelny, přičemž stavebním spořitelnám Úřad dokonce uložil vysokou pokutu. Co konkrétně Úřadu na činnostech cukrovarů a stavebních spořitelen vadilo? V obou případech si společnosti mezi sebou vyměňovaly informace o své činnosti, jako např. objemy prodejů za poslední měsíc. Zároveň pak tyto informace byly na základě žádosti zasílány státním orgánům (Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, ČNB atd.).
Z těchto a dalších rozhodnutí úřadu vyplývá, že jakákoliv přímá i nepřímá výměna informací o činnosti mezi konkurenty, zejména pak důvěrných informací, může omezovat konkurenci. Typickým příkladem takového nedovoleného jednání je výměna aktuálních (zpravidla mladších než 6 měsíců) informací o připravované úpravě ceníků, objemech prodeje, obchodních strategiích, marketingových akcích apod. Riziková je přitom nejenom výměna v rámci profesních sdružení, ale i během neformálních setkání s konkurenty nebo jejich zaměstnanci (např. při společenských událostech, setkání se známými nebo kamarády). S výjimkou případů, kdy je výměna informací nařízena právními předpisy, nelze jako omluvu použít ani to, že takovou výměnu iniciovaly nebo požadovaly státní orgány (viz. výše případy cukrovarů a stavebních spořitelen).
Při jakémkoliv kontaktu s konkurenty, během něhož o činnosti Tarmacu poskytujete informace (nebo naopak získáváte informace o konkurentech), proto buďte vždy velmi obezřetní. V žádném případě nesmíte poskytovat nebo získávat informace, které mají důvěrný charakter nebo dokonce tvoří obchodní tajemství.
Mezi takové informace patří zejména informace o cenové politice, vývoji objemu těžby a prodeje, obchodní strategii, zkušenostech se zákazníky apod. Riziková je i přímá výměna aktuálních informací, které nemají důvěrný charakter, neboť jakýkoliv kontakt s konkurencí může ze strany ÚOHS a Evropské komise vzbudit podezření z výměny dalších informací. Jakákoliv přímá výměna informací s konkurenty by proto měla být zcela výjimečná a za podmínky, že pro takovou výměnu existují důležité důvody (např. konkurent vystupuje zároveň v pozici zákazníka, tehdy má samozřejmě právo na získání informace o ceně).
Ve výjimečných situacích může být rizikové i zveřejňování informací prostřednictvím tisku. V minulosti byly za takové jednání postiženi např. prodejci benzínu, neboť dle ÚOHS uveřejňování informací v tisku představovalo vyzývání konkurence k úpravě cen. K tomuto je nutno zdůraznit, že mediální politika Tarmacu je obecně velmi zdrženlivá,
a proto se zaměstnanci Tarmacu nesmí do tisku nijak vyjadřovat. Naproti tomu poskytování veřejných i důvěrných informací státním orgánům (např. Český báňský úřad, finanční úřad, soudy) na základě povinnosti vyplývající ze zákona je samozřejmě povoleno.

Z rozhodovací praxe ÚOHS je navíc patrná tendence postupovat spíše formálně a paušálně než se zaměřovat na detailní zkoumání dopadu informací na konkurenci. Správnost takového postupu je sice velice diskutabilní, nicméně tuto praxi je nutno vždy při komunikaci se svými konkurenty brát zodpovědně v úvahu.

Proto buďte i vy pozorní, pokud jednáte s konkurenty Tarmacu nebo zveřejňujete informace o své činnosti.