Informace k výrobkům dle normy ČSN EN 13285

Informace oddělení KŘJ

k výrobkům podle normy ČSN EN 13285

Akciová společnost EUROVIA Kamenolomy od 1.1.2008 dodává na svých provozovnách výrobky podle ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi – Specifikace.
Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi používané pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (vozovek).
Národní příloha NA této normy obsahuje doplňující ustanovení a pokyny pro výběr příslušných kategorií nestmelených směsí pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, používaných v České republice.

EUROVIA Kamenolomy a.s. dodává příslušné typy směsí uvedených v tabulce NA.2 tj. MZK, ŠDA a ŠDB.

MZK – mechanicky zpevněné kamenivo
Vrstva vozovky z nestmelené směsi drceného kameniva zrnitosti GA nebo GC s optimální vlhkostí, rozprostřená a zhutněná za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou úroveň.

TCZ dodává nestmelenou směs drceného kameniva o požadované zrnitosti pro výrobu MZK.

Štěrkodrť – označená jako ŠDA nebo ŠDB
Nestmelená směs z drceného kameniva zrnitosti GE (ŠDA) nebo GN (ŠDB).

TCZ dodává tyto výrobky pod označením PDK 0/32, PDK 0/45 a PDK 0/63 z provozoven a.s. TCZ (viz.nabídkový ceník příslušné provozovny).

Ostatní výrobky ( PDK 0/11, 0/8, 0/16, 0/22 , 0/90) jsou na trh uváděny buď dle ČSN EN 13242 nebo podle zákona 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků na základě jejich kvalitativních parametrů.

Upozornění :
Výrobky podle ČSN EN 13285 nejsou výrobky stanovenými, neboť tato norma není harmonizovaná. Nejedná se tedy o stanovený výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušného Nařízení vlády. Na výrobek je vydáno Prohlášení výrobce.

Ing. Zuzana Sazimová
Vedoucí oddělení KŘJ