|

Při uvedení výrobku na trh výrobce musí doložit splnění právních požadavků tj. vydat na výrobek ES prohlášení o shodě (pokud se jedná o výrobek podle NV č. 190/02 Sb.), výrobek označit značkou shody CE a provést tzv. počáteční zkoušku typu výrobku. Tyto doklady je možné poskytnout na vyžádání zákazníkovi.

Pro stavební výrobky není rozhodující jen možnost jejich uvedení na trh, ale i možnost výrobky zabudovat do staveb. Pro použití stavebních výrobků je nutné dbát zejména stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů. Těmito doklady podle zákona 22/97 Sb. jsou dokumenty nebo povinná označení, vyplývající z NV č. 163/02 Sb. nebo NV č. 190/02 Sb.

Neexistuje jedna univerzální norma pro kamenivo, jeho zkoušení a použití, ale několik norem pro kamenivo podle účelu použití. Jednotlivé EN nejsou navzájem sladěny, některá ustanovení jsou dokonce v rozporu např. definice rozdílu mezi drobným a hrubým kamenivem. Definice je třeba vždy vztahovat ke konkrétní normě.
Evropské normy jsou univerzální. Co je obvyklé v Norsku, však není možné aplikovat na Sicílii. Proto normy uvádějí jen seznamy požadavků, vyjádřené pomocí kategorií a nestanovují, pro jaký účel použití je která kategorie vhodná. Jsou nabídkou různých alternativ, z nichž je možné volit ty, které jsou v daných podmínkách země a regionu nejvhodnější.

Od 1.6. 2004 platí v ČR následující normy pro používání kameniva:

ČSN EN 12620 (EN 12620:2002)

Kamenivo do betonu

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsí těchto kameniv pro použití do betonu.
Tato norma se nezabývá filerem, ketrý se používá jako složka cementu nebo jako aktivní příměs, ale jen jako inertní filer, kamenivo do betonu.

Norma stanovuje názvosloví, požadavky na vlastnosti kameniva, způsob zkoušení a vymezuje kategorie, podle kterých je nutno deklarovat vlastnosti kameniva s ohledem na konkrétní použití. Kamenivo vyráběné a uváděné na trh podle této normy se dá použít do betonů s vysokými nároky na vlastnosti – vysokopevnostní beton, předpjatý beton, cementobetonové kryty, beton vystavený vyšším nárokům vlivu prostředí, stejně jako pro betony s běžnými nároky na vlastnosti konstrukčních betonů nebo s minimálními nároky na vlastnosti betonu.

ČSN EN 13043 (EN 13043:2002)

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Tato evropská norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Předmětem této normy není použití vybouraných asfaltových směsí.

Norma se týká použití kameniva do asfaltových směsí, přírodního i recyklovaného, drceného i těženého, drobného i hrubého kameniva či směsi kameniva do velikosti zrna 45 mm (tj. např. frakce 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22 a 16/32 atd.). Na ČSN EN 13043 se ve svých článcích odvolávají normy specifikací asfaltových směsí (EN řada 10308).

Touto normou se s účinností od 1.6.2004 částečně nahrazuje ČSN 72 1510 a ČSN 72 1511 a ČSN 72 1512 v rozsahu uvedeném v národní předmluvě:
ČSN 72 1510 - Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace (definice pro asfaltové směsi)
ČSN 72 1511 - Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení (přehled frakcí, průkazní zkoušky, kontrolní výrobní zkoušky a dokumentace, dodávání, skladování, doprava-řízení výroby)
ČSN 72 1512 - Kamenivo pro stavební účely. Technické podmínky (konečné použití kameniva)


ČSN EN 13139 (EN 13139:2002)

Kamenivo pro malty

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsí těchto kameniv pro použití v maltě, např.:

  • malta pro zdění
  • malta pro podlahové úpravy
  • malta pro vnitřní omítky
  • malta pro podkladní vnější omítky
  • zvláštní podkladní materiály
  • sanační malty
  • injektážní malty

pro budovy silnice a inženýrské stavby.
Tato norma se nezabývá filerem, ketrý se používá jako složka cementu nebo jako aktivní příměs, ale jen jako inertní filer, kamenivo do malty nebo jako kameniva pro povrchové vrstvy průmyslových podlah.

Norma určuje vlastnosti kameniva určeného pro použití na malty pro podlahové potěry, stříkané, sanační malty, injektáží malty (všechno kamenivo podle ČSN EN), na malty pro vnější a vnitřní omítky (všechno kamenivo), na malty pro zdění (všechno kamenivo kromě drceného písku) a na malty pro zdění s drceným pískem. Používají se frakce kameniva : 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 nebo 2/4 a 2/8. Frakce kameniva 2/4 a 2/8 se používají jen pro malty spolu s frakcemi 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 (smíchávání kameniva).


ČSN EN 13242 (EN 13242:2002)

Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a silnice

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva získaného zpracováním přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu pro směsi stmelené hydraulickým pojivem nebo nestmelené, pro inženýrské stavby a silnice.

Norma vymezuje kamenivo do směsí pro nestmelené podkladní vrstvy a směsi pro nestmelené ochranné vrstvy a dále pro směsi stmelené hydraulickým pojivem (např. cementem, pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo s hydraulickými vlastnostmi, nebo vrstva z čerstvého betonu zhutněná válcováním, vibrací atd.). Používá se kamenivo do velikosti zrna 63 mm.


ČSN EN 13450 (EN 13450:2002)

Kamenivo pro kolejové lože

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva získaného úpravou přírodního nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro použití na stavbu železniční tratě.

Norma obsahuje parametry kameniva pro kolejové lože určené pro všechny typy drah, které jsou dány specifickým způsobem jeho použití. Určuje vlastnosti, které mají být ověřovány, způsob jejich zkoušení a deklarace, systém řízení výroby i způsob prokazování shody. Norma je doplněna o národní přílohu NA, která obsahuje přiřazení kategorií jednotlivých vlastností kameniva pro dané účely jeho použití. Týká se frakce 32/63 nebo 32/50.
Uživatel mimo rámec ČSN EN i nadále požaduje prokazování doplňkových vlastností kameniva. Souhrn současných požadavků uživatele je uveden v novelizovaných obecných technických podmínkách „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“.
Vlastnosti kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku nejsou po zrušení ČSN 72 1512 stanoveny žádnou evropskou ani českou normou. Proto se prokazování shody provádí podle NV č. 163/02 Sb. Požadavky uživatele na vlastnosti tohoto kameniva (frakce 0/22, 0/32) jsou uvedeny v obecných technických podmínkách „Štěrkopísky, štěrkodrtě a výtisk z kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“.

ČSN EN 13285

Nestmelené směsi – Specifikace

Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi používané pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (vozovek).
Národní příloha NA této normy obsahuje doplňující ustanovení a pokyny pro výběr příslušných kategorií nestmelených směsí pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, používaných v České republice.
EUROVIA Kamenolomy dodává příslušné typy směsí uvedených v tabulce NA.2 tj. MZK, ŠDA a ŠDB.
MZK – mechanicky zpevněné kamenivo
Vrstva vozovky z nestmelené směsi drceného kameniva zrnitosti GA nebo GC s optimální vlhkostí, rozprostřená a zhutněná za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou úroveň.
TCZ dodává nestmelenou směs drceného kameniva o požadované zrnitosti pro výrobu MZK.

Štěrkodrť – označená jako ŠDA nebo ŠDB
Nestmelená směs z drceného kameniva zrnitosti GE (ŠDA) nebo GN (ŠDB).
TCZ dodává tyto výrobky pod označením PDK 0/32, PDK 0/45 a PDK 0/63 z provozoven a.s. TCZ (viz.nabídkový ceník příslušné provozovny).

Ostatní výrobky ( PDK 0/11, 0/8, 0/16, 0/22 , 0/90) jsou na trh uváděny buď dle ČSN EN 13242 nebo podle zákona 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků na základě jejich kvalitativních parametrů.

Upozornění :
Výrobky podle ČSN EN 13285 nejsou výrobky stanovenými, neboť tato norma není harmonizovaná. Nejedná se tedy o stanovený výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušného Nařízení vlády. Na výrobek je vydáno Prohlášení výrobce.


 

ČSN EN 13383-1

Kámen pro vodní stavby
Norma vymezuje použití jako hrubé kamenivo používané v konstrukcích vodních staveb a jiných inženýrských stavbách.

ČSN EN 13055-1,2 

Pórovité kamenivo
EUROVIA Kamenolomy, a.s. není výrobcem pórovitého kameniva.Normy ČSN a ostatní normy


ČSN 72 1860

Kámen pro zdivo a stavební účely

ČSN 72 1861

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

ČSN 73 6126

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy

Zák. č. 102/01

Dle zákona číslo 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobkůPosuzování shody výrobku s normou
Terminologie k výrobkům

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou