|

Lom Jakubčovice

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ 27096670, se sídlem Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec (zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594) oznamuje, že zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. červenci 2013 z titulu fúze sloučením (podle § 61 odst. 1 a 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev) převzala obchodní jmění, jakož i všechna práva a povinnosti touto fúzí zaniklé společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., IČ 60322870, se sídlem Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 742 36.
Sortiment výrobků, kontakty a další informace >>


Zabýváme se těžbou a zpracováním kameniva cestou suchého a mokrého technologického procesu. Ke zvýšení kvality našich produktů využíváme mokrou technologii, tzn., že pomocí vody zbavujeme kamenivo prachových a jílovitých částic.

O schopnosti plnit náročné požadavky našich zákazníků svědčí také široký sortiment vyráběných frakcí (26 druhů). Moderní mostní automobilová váha a vlastní železniční vlečka nám umožňují denní expedici kameniva 20 tis. tun automobilovou dopravou a 6 tis. tun železniční dopravou. V tomto je lom Jakubčovice vyjímečný. Významná je dostupnost dálnice D1, jež je důležitým kritériem pro automobilovou dopravu.

Plně si uvědomujeme negativní dopady na životní prostředí, které s provozováním činnosti těžby a úpravy kameniva souvisí. Proto k prioritám naší společnosti patří eliminace hlučnosti a prašnosti na okolí, včetně péče o vytěžená území.

Při modernizacích a zavádění nových technologií se vyvíjela i zařízení k minimalizaci těchto nežádoucích vlivů. Vrtné stroje jsou vybaveny systémem odsávání, které zabraňuje rozptylu prachu do okolí, technologické linky disponují tlakovým mlžením ke snížení prašnosti, které je doplněno opláštěním technologických zařízení a třídírny ke sníženi hlučnosti.

Při vlastním zpracování kameniva je používaná ojedinělá technologie – praní kameniva, která podstatnou měrou snižuje prašnost. V roce 2007 společnost uskutečnila investici do nového skrápěcího vozu ke snižování prašnosti na lomových a přilehlých komunikacích. Pořízena byla nová průjezdná myčka automobilů při výjezdu z lomu.

Na vytěžených územích dobývacího prostoru a vytvořených odvalových skládkách surovin druhotného charakteru provádí společnost lesnickou rekultivaci, čímž začleňuje tato území do okolního charakteru krajiny a přispívá k rozvoji fauny a flóry v této oblasti.

Naše společnost zajišťuje také dopravu kameniva. Ta je realizována dle individuálních potřeb zákazníka vhodnými dopravními prostředky.

Při využití dopravy naší společností jsme schopni zákazníkům přednostně zajistit potřebné množství kameniva i v čase zvyšených odběrů.

Pro zajištění dopravy kontaktujte dispečera na tel. čísle 724 210 542 p. Lázenský
e-mail: jan.lazensky@eurovia.cz

Výroční zprávy zaniklé společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

Výroční zpráva za rok 2012. (pdf)
Výroční zpráva za rok 2011. (pdf)
Výroční zpráva za rok 2009. (pdf)
Výroční zpráva za rok 2008. (pdf)

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou