Certifikace

Informujeme

CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 14001 Vážení čtenáři,
pokud se Vám dostane do rukou jakýkoli propagační materiál společnosti Tarmac CZ, můžete se v něm dočíst, že společnost Tarmac CZ je největším dodavatelem těženého a drceného kameniva v certifikované kvalitě. Zajímalo by mě, co si naši zaměstnanci pod pojmem „certifikovaná kvalita“ představují. Podívejme se tedy na tento pojem poněkud podrobněji:
Certifikace znamená činnost subjektu nezávislého na výrobci, který provádí objektivní posouzení, zda daný výrobek nebo činnost s výrobou související splňuje požadavky stanovené technickými předpisy. Je to tedy postup, jímž třetí strana, tj. nezávislý certifikační orgán, vydá na základě prověrky (auditu) písemné ujištění (certifikát), že systém podniku zabezpečující jakost jeho výroby nebo činnosti s výrobou související odpovídá technickým požadavkům a dalším předpisům.

Světové a evropské organizace vydaly řadu předpisů a směrnic týkajících se kontroly jakosti. Jednotné předpisy a technické normy mají význam pouze tehdy, když pro celý trh EU postačí jediný průkaz jakosti.

K tomuto účelu slouží jednotná pravidla pro provádění zkoušení, certifikace a dohledu nad jakostí výroby. Účelem těchto opatření je umožnit prověřené výrobky v jedné zemi vyvážet do jiné země, aniž by bylo nutno znovu prokazovat jejich jakost. Tím dojde ke snížení nákladů zamezením dvojímu zkoušení. Všechny členské státy EU se zavazují, že takto prověřeným výrobkům nebudou bránit v dovozu.

Tarmac CZ má certifikovaný (tj. prověřovaný nezávislým certifikačním orgánem) systém managementu jakosti (QMS), systém ochrany životního prostředí (EMS) a systém řízení výroby (SŘV).

Certifikát QMS znamená, že Tarmac CZ splnil požadavky platných norem řady ISO 9000 (konkrétně ČSN EN ISO 9001:2001). ISO je zkratkou názvu Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization), která mezinárodní normy tvoří.

Certifikát EMS potvrzuje šetrné chování firmy k životnímu prostředí a splnění požadavků norem ČSN EN ISO 14001.

Certifikát SŘV znamená, že systém řízení výroby, zavedený výrobcem a prověřovaný nezávislým certifikačním orgánem na jednotlivých provozovnách akciové společnosti, je v souladu s požadavky evropských norem.

„Certifikovaná“ firma má větší šanci uspět ve výběrových řízeních, zvyšuje svou prestiž na trhu a důvěryhodnost u odběratelů.

Prověřování dvou výše uvedených systémů (QMS, SŘV) bylo prováděno nezávislým certifikačním orgánem, kterým byl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pobočka Teplice.

Většina našich zaměstnanců se s pracovníky certifikačního orgánu setkávala na jednotlivých provozovnách při prověřování systémů.
Systém EMS byl prověřován v závěru loňského roku certifikačním orgánem BVQI Czech Republic se sídlem v Praze.

Na základě rozhodnutí vedení Tarmac CZ a. s. bude v r. 2006 zaváděn tzv. integrovaný systém řízení, který bude zahrnovat jednotlivé systémy: QMS (systém managementu jakosti), SŘV (systém řízení výroby), EMS (systém environmentálního managementu) a BOZP (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Jednotlivé systémy se navzájem prolínají a jeden nevylučuje druhý.
Od 1. 1. 2006 byla ve výběrovém řízení vybrána jako nezávislý certifikační orgán společnost STAVCERT. Stavcert provádí certifikaci na základě získaných osvědčení o akreditaci podle evropských norem. Činnost organizace se zaměřuje na certifikaci systémů managementu jakosti ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, certifikaci environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zároveň má autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb.

Ing. Zuzana Sazimová
Vedoucí KŘJ